February 23, 2019: Ljubljana, Slovenija

As a team of co-authors in collaboration with Arhitektura doo we have received an honourable mention award for design proposal on the international, open, one stage design competition for selecting the most professionally appropriate solution for Science Centre in Ljubljana.

23. februar, 2019: Ljubljana, Slovenija

Kot ekipa soavtorjev v sodelovanju z Arhitektura doo smo prejeli priznanje na mednarodnem, odprtem, enostopenjskem, projektnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Center znanosti v Ljubljani.

September 22, 2018: Novi Sad, Serbia

We were invited to participate in the 21st Salon of Architecture Novi Sad. In the territory of the former common state, we present ourselves with some selected projects of arhitecture and interior.

22. september, 2018: Novi Sad, Srbija

Povabljeni smo bili na sodelovanje na 21. Salonu arhitekture v Novem Sadu. Na prostoru bivše skupne države se predstavljamo z izbranimi projekti arhitekture in interierja.

September 13, 2018: Maribor, Slovenija

The YOSTAR exhibition - Young Styrian Architecture has been moved to Maribor, House of Architecture Maribor. Presentation of the current Styrian architectural production in the regional and international context. We present ourselves with some selected projects of arhitecture and interior.

13. september, 2018: Maribor, Slovenija

Razstava YOSTAR - Young Styrian Architecture se je iz avstrijskega Gradca preselila v Maribor, Hiša arhitekture Maribor. Predstavitev aktualne štajerkse arhitekturne produkcije v regionalnem in mednarodnem kontekstu. Na razstavi se predstavljamo z izbranimi projekti arhitekture in interierja.

August 30, 2018: Ljubljana, Slovenia

Tomaž participated as a tutor on the International Docomomo Student Workshop, that was organised from 24-28 August 2018 in conjunction with the 15th International Docomomo Conference in Ljubljana. The 5-day workshop have focused on the use of generic structures as a design tool, by analysing and elaborating on the 1936-1946 series of standardised corridor-free school buildings designed by the Slovenian Modern Movement architect Emil Navinšek.

30. avgust, 2018: Ljubljana, Slovenija

Tomaž je kot mentor sodeloval na mednarodni študentski delavnici Docomomo, ki je bila organizirana med 24. in 28. avgustom 2018 v okviru 15. mednarodne Docomomo konference v Ljubljani. Petdnevna delavnica se je osredotočala na analizo standardiziranih šolskih stavb slovenskega modernističnega arhitekta Emila Navinška, zgrajenih med leti 1936 in 1964 ter uporabo generičnih konstrukcij kot orodja za oblikovanje.

June 21, 2018: Graz (Gradec), Österreich

We are attending at the YOSTAR exhibition - Young Styrian Architecture, Haus der Architektur, Graz, Architektursommer Graz 2018. Presentation of the current Styrian architectural production in the regional and international context.

21. junij, 2018: Gradec (Graz), Avstrija

Sodelujemo na razstavi YOSTAR - Young Styrian Architecture v avstrijskem Gradcu, Haus der Architektur, Graz, Arhitektursommer Graz 2018. Predstavitev aktualne štajerkse arhitekturne produkcije v regionalnem in mednarodnem kontekstu.

June 15, 2018: Laafeld (Potrna), Österreich

We are presenting our chosen work at the international exhibition Modulation Context in Austrian Laafeld, Pavelhaus. The exhibition presents the selected works of the younger generation of Slovenian architects, who successfully linking buildings and context and seeking their connection. Through their architectural inteventions, the context is re-created; as a modulated architectural context. The exhibition is part of Architektursommer Graz 2018.

15. junij, 2018: Potrna (Laafeld), Avstrija

Svoj izbrani opus predstavljamo na mednarodni razstavi Modulacija konteksta v avstrijskem Laafeldu (Potrna), Pavlova hiša. Razstava predstavlja izbrana dela mlajše generacije slovenskih arhitektov, ki vsak na svoj način uspešno povezujejo stavbe in kontekst ter iščejo njuno vez. Skozi njihove arhitekturne intervencije, skozi dejanja umestitve stavbe je kontekst ustvarjen na novo; kot modulirani arhitektuni kontekst. Razstava je del Architektursommer Graz 2018.

May 24, 2018: Venice, Italy

Our project The Flow and rememberance has been choosen to be part - among many other excellent Slovenian projects dealing with water - at the Pavilion of Slovenia - La Biennale di Venezia at the 16th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 2018. The project is presented in an excellent publication Living with Water.


24. maj, 2018: Benetke, Italija

Naš projekt Pretakanje in spomin je bil izbran -  v sklopu številnih drugih odličnih slovenskih projektov, ki se ukvarjajo s tematiko vode -  za predstavitev v sklopu slovenskega paviljona na 16. mednarodni arhitekturni razstavi, Biennale di Venezia 2018. projekt je predstavljen v odlični spremljevalni publikaciji Živeti z vodo.

January 21, 2018: Ljubljana

Our house in Alpine Village was published in latest international magazine Piranesi, vol. 25, No. 39, page 89-95. 'It is clear that the architects do not accept generic solutions, but understand architecture as an intellectual discipline, enabling invention also, or above all, in traditional village settings such as Stara Fužina'.


21. januar, 2018: Ljubljana

Hiša v Alpski vasi je bila predstavljena v reviji Piranesi letnik 25, številka 39, stran 89-95. Uroš Rustja v članku Hišo v Alpski vasi navaja kot primer sodobne arhitekture, ki ne zaide v banalno posnemanje, niti v vehementno preoblikovanje, temveč je primer invencije, katere cilj ni 'interpretacija oblike same po sebi, ampak razumevanje tradicionalnih principov gradnje in njihovo inventivno preoblikovanje s sodobnimi prijemi'. Rustja problematizira standardizirane arhitekturne rešitve, zaradi katerih arhitektura pogosto ni več intelektualna disciplina. Hišo v Alpski vasi navaja kot zgled anonimni stanovanjski arhitekturi, kakršno si želimo, da bi se pogosteje gradila.
May 15, 2017: Ljubljana
The house in the Alpine Village, which merges with its surroundings, was presented in TV Ambienti.

15. maj, 2017: Ljubljana

Hiša v Alpski vasi, ki se staplja z okolico je bila predstavljena v majski oddaji TV Ambienti, na prvem programu nacionalne televizije. V oddaji prikzaujejo najbolj domiselno zasnovane in opremljene slovenske domove in predstavljajo nevsakdanje, izstopajoče ter uporabno zasnovane hiše.
May 10, 2017: Ljubljana
In cooperation with ArchDesign we received 1st prize in the invited competition for an architectural design for the five types of residential buildings in the area OPPN80 Grad Bokalce, just a few minutes' drive from Ljubljana. See the project ...

10. maj, 2017: Ljubljana

V sodelovanju z ArchDesign smo zmagali na vabljenem natečaju za pet tipov stanovanjskih stavb za območje urejanja OPPN80 Grad Bokalce, le nekaj minut vožnje iz Ljubljane Oglejte si projekt ...
April 28, 2017: Ljubljana
On the drawing board. On the slightly inclined plot in Litija, with a beautiful view and two mighty cherry trees, we deisgn a new home for the elderly couple. Start building June 2018!

28. april, 2017: Ljubljana

Na risalnih deskah. Na rahlo nagnjeni parceli v Litiji, z lepim pogledom in z dvema obstoječima mogočnima češnjama, snujemo novo domovanje za starejši par. Začetek gradnje junij 2018!.
April 4, 2017: Ljubljana
Our project, Apartment for two, has just been published on web portal TV Ambienti. See the project ...

4. april, 2017: Ljubljana

Naš projekt Stanovanje za dva je bil predstavljen na spletnem portalu TV Ambienti. Oglejte si projekt ...
February 20, 2017: Ljubljana
As part a retrospective exhibition of the Association of Architects of Ljubljana, which takes place every second year and shows the mayority of Slovenian architectural production over the last two years, Skupaj arhitekti participate with the lecture under the name Architects have solutions - how to realize them.The lecture takes place in the main Slovenian cultural hall Cankarjev dom.

20. februar, 2017: Ljubljana

V sklopu pregledne razstave Društva arhitektov Ljubljana, ki vsako drugo leto prikaže večino slovenske arhitekturne produkcije, Skupaj arhitekti sodelujejo s predavanjem pod skupnim imenom Arhitekti imamo rešitve - kako jih realizirati. Cankarjev dom, Ljubljana, 23. februar 2017, ob 17h00.
February 8, 2017: Ljubljana
Our house in Alpine Village was published in latest international magazine De Arhitectura, nr. 42, Basic shapes. The current issue of the magazine deals with different variations of the iconic, exemplary houses whose features are inspired by the characteristics of the place. See the project ...

8. februar, 2017: Ljubljana

Naš projekt Hiša v Alpah je bil predstavljen v mednarodni arhitekturni reviji De Arhitectura. Oglejte si projekt ...
January 18, 2017: Ljubljana
"Instead of purely decorative effects, the architects at Skupaj arhitekti focus on clear lines and functional strictness, particularly in the bathroom, where Geberit's proven flush technology is used", from latest 2017 VIEW magazine, Geberit's annually reference magazin.

18. januar, 2017: Ljubljana

Hiša v Alpah izbrana kot referenčni primer dobre prakse predstavljen v najnovejši reviji VIEW, Geberitovem letnem referenčnem biltenu.
February 7, 2017: Ljubljana
The latest AB - Architects Bulletin, an international journal of architectural theory, no. 209-210, has been released. The number represents an architectural work of architect Feri Novak in Murska Sobota. Most of the content was prepared by Meta and Tomaž.

7. februar, 2017: Ljubljana

Izšel je najnovejši AB - Arhitektov bilten, mednarodna revija za teorijo arhitekture, št. 209-210, kjer Meta in Tomaž predstavljata soboški arhitekturni opus arhitekta Ferija Novaka, vsebino odmevne avtorske razstave z naslovom Franc Novak: Arhitektura za bodočega človeka, Galerija Dessa, Ljubljana 2014 ter Hiša arhitekture Maribor, Maribor 2015.
November 7, 2016: Ljubljana
Our project, Maple tree apartment, has just been published in leading Slovene architectural magazine Hiše. See the project ...

7. november, 2016: Ljubljana

Naš projekt Stanovanje z javorjem je bil predstavljen v vodilni slovenski arhitekturni reviji Hiše. Oglejte si projekt ...
Oktober 18, 2016: Ljubljana
Tomaž and Meta teamed-up to create a pavillion as a part of 'Bonboni' / 'Candies' project at Month of design in Ljubljana. Links: Month of Design (Mesec oblikovanja).

18. oktober, 2016: Ljubljana

Tomaž in Meta sta bila povabljena, da v okviru letošnjega Meseca oblikovanja zasnujeta pavilijon v okviru projekta Bonboni, ki bo skušal odgovoriti na letošnjo temo; Kreativni turizem. Povezava: Mesec oblikovanja.
September 1, 2016: Klagenfurt, Bad Radkersburg, Vienna, Ljubljana
Our Meta participates with the project 'Living in Alpine Village' at the internationl exhibition 'Womens in architecture'. The exhibition will take place in Klagenfurt, Bad Radkersburg, Vienna and Ljubljana. Links: Women architects shaping the future.

1. september, 2016: Celovec, Bad Radkersburg, Dunaj, Ljubljana

Naša Meta je bila s projektom Hiša v Alpah izbrana za mednarodno razstavo Ženske v arhitekturi. Razstava bo na ogled v Celovcu, Bad Radkersburgu, na Dunaju in v Ljubljani. Povezave: Arhitektke oblikujejo prihodnost.

August 11, 2016: Ljubljana
Our project, Apartment for two, has just been published in international architectural magazine HausBau. See the project ...

11. avgust, 2016: Ljubljana

Naš projekt Stanovanje za dva je bil predstavljen v mednarodni arhitekturni reviji HausBau. Oglejte si projekt ...
July 16, 2016: Ljubljana
The house in the Alpine Village has been presented in Kultura bivanja (Culture of Living) on the national television.

16. julij, 2016: Ljubljana

Hiša v Alpski vasi je razgrela že tako vročo poletno sceno v oddaji Kultura bivanja, na prvem programu nacionalne televizije.
June 24, 2016: Ljubljana, Zagreb
Our project Maple tree apartment has just been published in leading croatian web magazine Journal.hr. Links: Journal.hr.

24. junij, 2016: Ljubljana, Zagreb

Naš najnovejši projekt Stanovanje z javorjem je bil predstavljen na vodilnem hrvaškem spletnem portalu Journal.hr. Povezava: Journal.hr.
May 19, 2016: Ljubljana
Project Living in Alpine village was featured by the May issue of the Slovenian leading architectural magazine Hiše (Houses).

19. maj, 2016: Ljubljana

Hiša v Alpah je bila po izboru majske številke vodilne slovenske arhitekturne revije Hiše uvrščena v rubriko Lepe hiše.
April 19, 2016: Ljubljana
Our latest project has just been published in 'Delo in dom' as a part of Slovene main daily newspaper Delo. Links: Delo in dom.

19. april, 2016: Ljubljana

Naš najnovejši projekt je bil predstavljen v Delo in dom, prilogi glavnega slovenskega časnika Delo. Povezava: Delo in dom.
March 28, 2016: Ljubljana
Skupaj arhitekti invite you once again, between April 15 -17, to the Open House Slovenia 2016, on a tour of our most recent outputs; Maple tree apartment Situla, Ljubljana and Living in Alpine village in Stara Fužina, Lake Bohinj.

28. marec, 2016: Ljubljana

Projekt odprtih hiš pod imenom Open House Worldwide v svetu poteka že 21 let, pri nas šele nekaj let. Dva dneva v letu imate tako na stežaj odprta vrata v objekte in prostorske ureditve, ki so primeri kakovostnih arhitekturnih rešitev. Letos vas med 15.-17. aprilom ponovno vabimo na ogled dveh najnovejših realizacij Skupaj arhitekti; Stanovanje z javorjem v Situli, Ljubljana in Hiša v Alpah v Stari Fužini, Bohinjsko jezero.

July 16, 2015: Stara Fužina, Bohinj
When a project is based on the tiny details that make it unique, final steps of the project are decisive for the "happy ending". With each application of paint, with each bolt screw the house reveals its character. From the outside the joy with elegance, from the inside looking forward to finishing! ... more

16. julij 2015: Stara Fužina, Bohinj

Hiša 6 - Eleganca, ki se razkriva. Kadar projekt bazira na drobnih avtorskih detajlih, ki ga delajo edinstvenega, so za "srečen konec" projekta odločilni zaključni koraki. Hiša z vsakim nanosom barve, z vsakim privitim vijakom odkriva svoj značaj. Od zunaj nas že razveseljuje z eleganco, od znotraj pa veselo pričakujemo zaključna dela! ... več

July 12, 2015: Stara Fužina, Bohinj
English text coming soon ...

12. julij 2015: Stara Fužina, Bohinj
Hiša za mlado družino iz Stare Fužine v Bohinju je reinterpretacija nekdanjega lesenega gospodarskega poslopja, ki je stal na tem mestu. Kot je značilno za vaško središče v gorenjskih vaseh, se je poslopje držalo zidane dvonadstropne stanovanjske stavbe. Nov objekt bo zato v nagovoru ohranjal spomin na značilno kompozicijo oziroma dialog med obema stavbama. Lesena stavba bo počivala na zidani polkletni bazi. ... več
July 4, 2015: Ljubljana
English text coming soon ...

4. julij 2015: Ljubljana
Prenova stanovanja v bloku iz 30. let 20. stoletja namenjena starejšemu paru je poseben izziv. Stanovanju z odlično lokacijo na Prulah, funkcionalno, svetlo in prostorno zasnovo tlorisa je potrebno le poudariti značaj. Meščanska predsoba je središče stanovanja, ki povezuje vse prostore. Osnovna arhitekturna intervencija je lesena obloga sten predsobe skozi katero prehajamo v ostale prostori in za katero se skrivajo tudi prostorne omare. ... več
September 17, 2014: Ljubljana
Reviving memories of a bright period in the development of Murska Sobota and memory of important contribution to the Slovenian architecture in general. The exhibition of selected works of the architect Franc Novak in Ljubljana Gallery Dessa.

17. september, 2014: Ljubljana

Z razstavo izbranih del arhitekta Franca Novaka, v ljubljanski Galeriji Dessa, Skupaj arhitekti obujamo spomin na svetlo obdobje razvoja Murske Sobote in spomin na pomemben prispevek k slovenski arhitekturi nasploh.
July 14, 2014: Ljubljana
Skupaj arhitekti invite you to the Open House Slovenia 2014, on a tour of two of our realization; Drinking fountain and the bench at Tišina, Prekmurje and Apartment renovation in Ljubljana.

14. julij, 2014: Ljubljana

Projekt odprtih hiš pod imenom Open House Worldwide v svetu poteka že 21 let, pri nas šele nekaj let. Dva dneva v letu imate tako na stežaj odprta vrata v objekte in prostorske ureditve, ki so primeri kakovostnih arhitekturnih rešitev. Letos vas vabimo tudi na ogled dveh realizacij Skupaj arhitekti; Prostor spomina na Tišini v Prekmurju in Prenova stanovanja na Šišenski v Ljubljani.
March 14, 2014: Ljubljana
New project published in the March issue of the Slovenian leading architectural magazine Hiše (Houses).

14. marec, 2014: Ljubljana

V marčevski številki revije Hiše je predstavljena prenova podstrešnega domovanja, ki pokaže, kako lahko z minimalnimi sredstvi in z lastnim delom dosežemo kar največji prostorski učinek ter udobje.
March 5, 2014: Ljubljana
Skupaj arhitekti undertook conversion of attics in a four century-old house to our first home-dwelling by way of experiment with the design and materials, in order to show that we can increase living space and achieve comfort of a modern home with minimum cost and large amount of one’s own work involved  (“do it yourself” schedule).  ... more

5. marec, 2014: Ljubljana

V prenovo starega podstrešja štiristo let stare hiše v prvi skupni dom smo se Skupaj arhitekti podali kot v eksperiment, ki bo pokazal, kako lahko z minimalnimi sredstvi in z lastnim delom dosežemo čim večji prostorski učinek in udobje sodobnega doma.  ... več
Oktober 15, 2013: Ljubljana
The renovation of dwelling on Šišenska was selected by the September issue of the Slovenian leading architectural magazine Hiše (Houses) among the 12 most beautiful interiors of the past 5 years.

15. oktober, 2013: Ljubljana

Prenova stanovanja na Šišenski je bila po izboru septembrske številke revije Hiše uvrščena med 12 najlepših interierjev zadnjih 5 let.
February 13, 2013: Ljubljana
A retrospective exhibition of the Association of Architects of Ljubljana, which takes place every second year and shows the mayority of Slovenian architectural production over the last two years includes also built projects and those which are in progress by Skupaj arhitekti. The exhibition takes place in the main Slovenian cultural hall - Cankarjev dom.

13. februar, 2013: Ljubljana

V Cankarjevem domu, osrednji slovenski kulturni ustanovi, Skupaj arhitekti v okviru pregledne razstave Društva arhitektov Ljubljana, ki vsako drugo leto prikaže večino slovenske arhitekturne produkcije, razstavljamo realizirane projekte in projekte v nastajanju.
May 26, 2012: Murska Sobota
Walk along the Novak's Sobota architecture. Together with PREJK12 an architectural outdoor gallery was set. Architect Feri Novak is one of the major representatives of the functionalist architecture and urbanism in Slovenia.

26. maj, 2012: Murska Sobota

Sprehod po Novakovi soboški arhitekturi. Skupaj s kolektivom PREJK12 smo postavili arhitekturno galerijo na prostem. Arhitekt Feri Novak je eden pomembnejših predstavnikov funkcionalistične arhitekture in urbanizma pri nas.
Oktober 27, 2011: Ljubljana
The renovation of dwelling on Šišenska was selected as a cover project by the October issue of the Slovenian leading architectural magazine Ambient.

27. oktober, 2011: Ljubljana

Prenova stanovanja na Šišenski je bila objavljena v oktobrski številki revije Ambient.
August 17, 2011: Ljubljana
Renovation of rental apartment of a young couple in Ljubljana is slowly but steadily coming to its final appearance.  ... more

17. avgust, 2011: Ljubljana 
Prenova najemniškega stanovanja mladega para v Ljubljani se počasi, a vztrajno bliža h končnemu izgledu.  ... več
January 22, 2010: Maribor, Ljubljana
Nataša Šprah, Tomaž Ebenšpanger and Alen Bauer were awarded with an honorable mention for their entry on the competition for the new arangement of Glavni trg in Maribor.  ... more
22. januar, 2010: Maribor, Ljubljana
Predlog nove ureditve širšega območja Glavnega trga v Mariboru ter paviljon Stari peron je prejel priznanje na javnem, projektnem, odprtem, enostopenjskem arhitekturnem natečaju.  
... več

August 19, 2009: Ljubljana, Murska Sobota

In cooperation with Atelje Ostan Pavlin, an urbanistic workshop for the area north Lendavska in Murska Sobota successfully completed, consignee Municipality Murska Sobota.


19. avgust, 2009: Ljubljana, Murska Sobota

V sodelovanju z Ateljejem Ostan Pavlin uspešno zaključena urbanistična delavnica za izdelavo strokovnih podlag za območje lendavska sever v Murski Soboti, naročnik Mestna občina Murska Sobota.
November 10, 2008: Murska Sobota
Spatial installation with a new proposal for The Place of Memory at the central cemetery in Murska Sobota, recently arranged.

10. november, 2008: Murska Sobota

Na mestu nedavno odstranjene stare mrliške vežice na pokopališču v Murski Soboti smo - do pričetka del nove ureditve - postavili na ogled prostorsko instalacijo s prikazom zasnove Prostora spomina.

August 25, 2008: Ljubljana

A contemporary bedroom interior design for young family from Prekmurje living in Ljubljana, just finished.  ... more


25. avgust, 2008: Ljubljana

Dokončana je izvedba notranje opreme spalnice za mlado prekmursko družino v Ljubljani.  ... več
July 24, 2008: Radenci, Ljubljana
A new housing design proposal in Radenci, transparent and open, framing the views to Kapelske gorice.  ... more

24. julij, 2008: Radenci, Ljubljana
Predlog nove zasnove nadstandardnih stanovanj v zdraviliških Radencih, kjer z odprto in transparentno zasnovo uokvirjamo poglede na vrhove Kapelskih goric.  ... več
June 4, 2008: Murska Sobota, Ljubljana
In the search for racional construction and simple design a proposal for the new hostel for single people in the business trade zone Granar in Beltinci.  ... more

4. junij, 2008: Murska Sobota, Ljubljana
V iskanju racionalizacije gradnje in preproste zasnove smo na južnem robu poslovno trgovske cone Granar v Beltincih, pripravili idejni predlog za hostel s sobami za prehodno bivanje, ki poleg osnovnega standarda prepoznava kvalitete lokacije in jih kot dodano vrednost ponuja uporabniku in neposredni okolici.  ... več

May 15, 2008: Ljubljana, Murska Sobota

The Place of Memory, recently designed for the central cemetery in Murska Sobota, where one can experience tranquility and find oneself between thought and light.  ... more

15. maj, 2008: Ljubljana, Murska Sobota

Na osrednjem delu pokopališča v Murski Soboti smo zasnovali Prostor spomina, kjer obiskovalcu ponujamo izkušnjo doživetja vode, zraka, zemlje in vetra ter prostor tišine, kjer se najde med mislijo in svetlobo.  ... več

May 5, 2008: Murska Sobota, Ljubljana

A new housing design proposal, whose aim is to achieve a higher density and improved quality of dwelling in Murska Sobota. Different unit sizes allow families to find a suitable dwelling type for themselves.  ... more

5. maj, 2008: Murska Sobota, Ljubljana

Z zasnovo skušamo dosegati višjo stopnjo gostote in kvalitete bivanja v Murski Soboti. Raznolikost in velikost stanovanjskih enot omogoča, da lahko vsakdo najde pravšnje bivališče zase.  ... več

March 15, 2008: Murska Sobota, Ljubljana

Contemporary detached houses, a radical vision of what the architecture can be. A design proposal for the southern edge of Murska Sobota. Looking for a new house in Prekmurje?  ... more


15. marec, 2008: Murska Sobota, Ljubljana

Na južnem robu Murske Sobote smo zasnovali sodobno vzorčno stanovanjsko zazidavo, z radikalno vizijo tistega, kar arhitektura lahko je. Kupujete novo hišo v Prekmurju?.  ... več