Meaningful emptiness

Apartment renovation, Ljubljana, 2011


Zgovorna praznina

Prenova stanovanja, Ljubljana, 2011


A large wardrobe as partition wall with wooden sliding door, is a central element which separates public area from privacy area and service rooms from behind the wall.  Owing to the warmth of its oil lubricated oak wood, the wall is, in Rohe’s style, nucleus and heart of the apartment. In front of it, there is a large dining table which invites. A grey and smooth floor finish manufactured from synthetic concrete, warm in winter but cool in summer, is literally spilt all over the apartment. The floor in irregular spotty patterns which is even more emphasized by completely smooth white walls, does not need a carpet. All of it brings softness and warmth into the apartment image. This is the way how we experience the renovated, about 60m2 large hired apartment, in which lives a young couple. After a few years, they decided to adapt the apartment so as to fit their practical needs and habits, and accept also their lifestyle. Guided by the wish for simple, clarified concepts, which are sincere to the choice of individual materials and strict to the execution of construction details, the couple liaised with the architect. A shared vision of the minimum has since become basis of the project.

 

In minimal architecture, one can come near a perfect or simplest solution, when nothing more can be taken away. This could be one measurable criterion for its success. Furniture manufactured from a combination of iron bare profiles and plywood panels does not need other décor than that offered by the general nature of plywood in a contrasting combination with its black surface. Even negotiating about sliding door handle turns to be unnecessary when the handle is reduced to a finger groove providing gripping.

 

The project was planned to be as modest as possible also regarding spatial planning activities, which was a silent wish of the apartment owner who approved the renovation.  Also the two clients wanted the project to be as cost-effective as possible. This led to a number of practical ideas. Lamps, for instance, hang down from recycled computer cables. Drawers under the kitchen desk are boxes on wheels with each of them sparing the cost of a roller mechanism for opening the upper drawer, which requires a carefully considered arrangement of the contents of each drawer.

 

Only time and living in the apartment will tell whether the applied concept of the minimum was strong enough to make the residents keep the rational concept of the apartment also after they have gradually filled it up with everything brought about by life. Or, on the other hand, the minimal architecture was merely an intermediate goal set with a view to enable the residents a more liberal future use of the apartment (text by Meta Kutin, translation Špela Kutin).


Velika omarna stena z lesenimi drsnimi vrati je osrednji element, ki deli javni del stanovanja od intimnih in servisnih prostorov za njo. Zaradi topline oljenega hrastovega lesa pomeni poudarek in srce stanovanja na Rohe-jevski način. Pred njo je velika jedilna miza, ki obljublja
. Sivi in gladki tlak iz sintetičnega betona, pozimi topel, poleti hladen, je dobesedno razlit po celem stanovanju. Tla z nepravilnimi sragastimi vzorci, ki jih popolnoma gladke bele stene še poudarjajo, ne potrebujejo preproge. Vse to v podobo stanovanja vnese mehkobo in toplino. Nekako tako doživimo prenovljeno, okoli 60m2 veliko, najemniško stanovanje, v katerem živi mlad par. Po nekaj letih sta se odločila stanovanje prilagoditi tako, da ne bo le bolj ustrezalo njunim praktičnim potrebam in navadam, ampak bo sprejelo tudi njun življenjski slog. V želji po enostavnih, izčiščenih konceptih, ki bodo iskreni do posameznih uporabljenih materialov in strogi v izpeljavi konstrukcijskih detajlov, sta se povezala z arhitektom. Skupna vizija minimuma je postala osnova projekta. Popolni rešitvi, se pravi najenostavnejši rešitvi, se v minimalni arhitekturi približamo takrat, ko ji ne moremo nič več odvzeti. To pa je lahko eden merljivih kriterijev njene uspešnosti.

 

Pohištvo, sestavljeno iz kombinacije golih železnih profilov in vezanih opažnih plošč, ne potrebuje drugega dekorja, kot mu ga na odrezu ponuja narava vezane plošče v kontrastni kombinaciji z njeno črno površino. Tudi pogajanje o kljuki v drsnih vratih je nepotrebno, kadar je kljuka zreducirana le na utor kot oporo za prste.

 

Projekt naj bi bil čim skromnejši tudi pri posegih v prostor, kar je bila tiha želja lastnika stanovanja, ki je prenovo odobril. Tudi naročnika sta želela čim ekonomičnejši projekt. To je pripeljalo do več praktičnih zamisli. Luči, na primer, visijo na recikliranih računalniških kablih. Predali pod kuhinjskim pultom so boksi na kolesih, pri vsakem pa je prihranjen nakup mehanizma za odpiranje vrhnjega predala, kar zahteva skrbno premišljen razpored vsebin.

 

Šele čas in bivanje bosta pokazala, ali je uporabljeni koncept minimuma dovolj močan, da bosta stanovalca ohranila racionalno zasnovo stanovanja tudi potem, ko se bo stanovanje postopno začelo polniti z vsem, kar prinaša življenje. Ali pa je bila minimalna arhitektura le etapni cilj, postavljen z namenom, da bi stanovalcema omogočil čim svobodnejšo nadaljnjo uporabo (tekst Meta Kutin).
 

 

 
 
 

project data podatki o projektu

client naročnik privat privaten
location lokacija Ljubljana
photographer avtor fotografij privat privatno
realization izvedba client himself naročnik sam
OSM d.o.o., Škofja Loka, MAPEI d.o.o., Novo mesto
construction year leto izvedbe 2011

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger