The place of rememberance

Cemetery in Murska Sobota, 2008


Med mislijo in spominom

Pokopališče v Murski Soboti, 2008


site, plan and elevation situacija, tloris in pogled

The proposed arrangement tries to design a memorial place within the gauge of the removed funeral chapel, where a double-coated pool as an architectural element of water forms a reflective surface, from which the sun glimmer and caress the surface of the hedge-walls in the background. Along the south side of the pool a solid wooden bench is planned. These elements offer visitors the experience of water, air, earth and wind, as well as a place of quietness, where they can find themselves between thoughts and light.

Na obravnavanem območju se nahaja objekt stare mrliške vežice in z zidcem ograjen prostor okrog kapelice. Vsak prostor zase nima potenciala osrednjega pokopališkega prostora. S predlogom ureditve skušamo vzpostaviti novo prostorsko navezavo obeh in na novo definirati osrednji prostor postanka na poti do nove mrliške vežice na južnem robu pokopališča. V gabaritih odstranjene stare mrliške vežice zasnujemo spominski prostor, kjer bazen z dvojno lupino in prelivom, kot arhitekturni element vode, tvori odbojno površino od katere se lesketajoče odbijajo sončni žarki in nežno božajo površino zidov žive meje v ozadju. Na južni strani v dolžini bazena predvidimo masivno leseno klop. S temi elementi vzpostavljamo atmosfero, v kateri lahko zaslutimo prvinskost, obiskovalcu pa ponujamo ponujamo hkrati izkušnjo doživetja vode, zraka, zemlje in vetra ter prostor tišine, kjer se najde med mislijo in svetlobo.
view to the existing chapel pogled proti obstoječi kapelici
water mirror, wooden bench and green walls
vodno zrcalo, lesena klop in zeleni zidovi
between the green walls med zelenimi zidovi
view to the entrance pogled proti vhodu
view to the existing chapel pogled proti obstoječi kapelici
view to the whole pogled na celoto

project data podatki o projektu

client naročnik KOMUNALA, javno podjetje d.o.o., Murska Sobota

site area skupna velikost parcele 1366,0 m2
gross floor area zazidana površina 596 m2
total floor area skupna neto površina 596 m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger